tàu dắt trong Tiếng Anh là gì?

tàu dắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu dắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu dắt

    towboat; tugboat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tàu dắt

    towboat