tàu đèn trong Tiếng Anh là gì?

tàu đèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu đèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu đèn

    lightship