tàu đắm trong Tiếng Anh là gì?

tàu đắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu đắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu đắm

    wreck