tàu bò trong Tiếng Anh là gì?

tàu bò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu bò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu bò

    tank

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tàu bò

    tank