tàu lặn trong Tiếng Anh là gì?

tàu lặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu lặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tàu lặn

    submarine