tàu lá trong Tiếng Anh là gì?

tàu lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu lá

    big leaf

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tàu lá

    big leaf, large leaf