track in service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track in service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track in service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track in service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track in service

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường sắt hoạt động