track formation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track formation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track formation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track formation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track formation

    * kỹ thuật

    nền đường