track circuit using electro tubes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track circuit using electro tubes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track circuit using electro tubes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track circuit using electro tubes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track circuit using electro tubes

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    mạch điện ray dùng đèn điện tử