track carrier roller bracket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track carrier roller bracket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track carrier roller bracket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track carrier roller bracket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track carrier roller bracket

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giá ống lăn đỡ xích