to use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to use

    * kỹ thuật

    dùng