to set a machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to set a machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to set a machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to set a machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to set a machine

    * kỹ thuật

    cho chạy (máy)

    khởi động