to round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to round.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to round

    * kỹ thuật

    làm tròn