to remove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to remove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to remove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to remove.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to remove

    * kỹ thuật

    gỡ bỏ

    xóa bỏ