to read nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to read nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to read giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to read.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to read

    * kỹ thuật

    đọc