to push nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to push nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to push giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to push.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to push

    * kỹ thuật

    ấn

    nhấn