to pose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to pose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to pose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to pose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to pose

    * kỹ thuật

    đặt