to fail in shear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to fail in shear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to fail in shear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to fail in shear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to fail in shear

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bị phá hoại do cắt

    bị phá hoại do trượt