to count nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to count nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to count giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to count.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to count

    * kỹ thuật

    đếm