to carry out without interrupting traffic flow on the bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to carry out without interrupting traffic flow on the bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to carry out without interrupting traffic flow on the bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to carry out without interrupting traffic flow on the bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to carry out without interrupting traffic flow on the bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thi công mà không làm ngừng thông xe qua cầu