to accept nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to accept nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to accept giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to accept.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • to accept

    * kỹ thuật

    chấp nhận

    lấy

    nhận