stick sulfur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick sulfur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick sulfur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick sulfur.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stick sulfur

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lưu huỳnh thỏi