stick figure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick figure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick figure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick figure.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stick figure

    drawing of a human or animal that represents the head by a circle and the rest of the body by straight lines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).