standard pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • standard pressure

  * kỹ thuật

  áp suất tiêu chuẩn

  điện lạnh:

  giao thức chuẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • standard pressure

  Similar:

  standard atmosphere: a unit of pressure: the pressure that will support a column of mercury 760 mm high at sea level and 0 degrees centigrade

  Synonyms: atmosphere, atm