standard book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard book.

Từ điển Anh Việt

  • standard book

    /'stændəd'buk/

    * danh từ

    sách giáo khoa