standard ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard ring

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vành tiêu chuẩn