standard nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard nut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đai ốc chuẩn