standard pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard pack

    * kinh tế

    sản phẩm bao gói tiêu chuẩn