standard fit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard fit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard fit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard fit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard fit

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khớp tiêu chuẩn