standard gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • standard gage

  * kỹ thuật

  calip mẫu

  đường chuẩn

  khổ đường chuẩn

  khổ đường ray tiêu chuẩn

  khổ đường sắt chuẩn

  cơ khí & công trình:

  calip chuẩn