standard plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard plan

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản vẽ thiết kế mẫu

    thiết kế mẫu