standard flat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard flat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard flat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard flat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard flat

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    căn hộ điển hình