standard cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard cell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • standard cell

    a primary cell used as a standard of electromotive force

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).