standard ton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard ton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard ton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard ton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard ton

    * kinh tế

    tấn lạnh chuẩn