standard lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard lens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard lens

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ống kính chuẩn

    ống kính góc trung bình