standard hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard hole

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lỗ tiêu chuẩn