standard jib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard jib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard jib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard jib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard jib

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cần cẩu tiêu chuẩn