standard ham nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard ham nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard ham giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard ham.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard ham

    * kinh tế

    giăm bông tiêu chuẩn