standard load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard load

    * kỹ thuật

    tải trọng tiêu chuẩn

    cơ khí & công trình:

    tải chuẩn