standard part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard part

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chi tiết tiêu chuẩn