standard atmosphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard atmosphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard atmosphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard atmosphere.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • standard atmosphere

    a unit of pressure: the pressure that will support a column of mercury 760 mm high at sea level and 0 degrees centigrade

    Synonyms: atmosphere, atm, standard pressure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).