per unit mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

per unit mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm per unit mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của per unit mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • per unit mass

  * kỹ thuật

  đo lường & điều khiển:

  mỗi đơn vị khối lượng

  vật lý:

  trên đơn vị khối luợng

  trên khối lượng đơn vị