perl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perl

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ Perl