perlosteal ossification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perlosteal ossification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perlosteal ossification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perlosteal ossification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perlosteal ossification

    * kỹ thuật

    y học:

    cốt hóa màng xương