perlingual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perlingual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perlingual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perlingual.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perlingual

    * kỹ thuật

    ngậm