perlitic structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perlitic structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perlitic structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perlitic structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perlitic structure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kiến trúc peclit