persic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persic.

Từ điển Anh Việt

  • persic

    * danh từ

    người Ba tư, tiếng Batư

    * tính từ

    thuộc Batư