per ton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

per ton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm per ton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của per ton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • per ton

    * kinh tế

    mỗi tấn