passenger van nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger van nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger van giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger van.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passenger van

    a van that carries passengers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).