passenger threshold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger threshold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger threshold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger threshold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger threshold

    * kinh tế

    bậc tính hoa hồng